ขนาดตัวอักษร

Home Theme 9

Gold Brown Thank You for Your Order Landscape Card (9 × 9ซม.)

แบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ สป.

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานของบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มอำนวยการ
พี่ปุ๋ย
กลุ่มนโยบายและแผน
download
กลุ่มนิเทศ ฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
พัฒ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
qr-code (8)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

download
หน่วยตรวจสอบภายใน
1675052208180

ข่าวครูและบุคลากรทางการศึกษา

icon-procurement

เผยแพร่ การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัคร พนักงานขับรถ

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวบริการสังคม

Top