พันธกิจ

พันธกิจ

๑. ส่งเสริม พัฒนา การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม

๒. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของพหุปัญญา และมีอัตลักษณ์ของชาวพระนครศรีอยุธยา

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

๔. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา.

 

[Sassy_Social_Share]