วิสัยทัศน์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นองค์กรคุณภาพ  บูรณาการการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

 

[Sassy_Social_Share]