ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร  SMILE

S  = Service Mind มีจิตมุ่งบริการ

M = Moral and Integrity มีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

I   = Integration บูรณาการการทำงาน

L  = Learn More มุ่งมั่นหมั่นเรียนรู้ พัฒนาตนเอง

E  = Efficiency เน้นประสิทธิภาพการทำงาน

 

[Sassy_Social_Share]