เป้าประสงค์รวม

เป้าประสงค์รวม

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

๒. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

 

เป้าประสงค์รวม   ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม   และค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์รวม/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย
ปี  ๒๕๖๕
             ๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
              –  ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment)

ไม่น้อยกว่า  ๙๐  คะแนน

            ๒. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
             –  ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.) ร้อยละ ๕๑
            –  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑   ระดับดีขึ้นไป (สช.) ร้อยละ ๘๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Sassy_Social_Share]