ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้รถโรงเรียนในการรับ – ส่งนักเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2565  นางสาวเต็มจิต  จันทคา ศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย นางจิตรา  จินตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และนางสาวกฤษยา  สุขสมบูรณ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ลงพื้นที่กำกับติดตามตรวจสอบรถโรงเรียนที่นำมาใช้ในการรับ – ส่งนักเรียน  ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โรงเรียนศิริเสนา โรงเรียนประชาศึกษา และโรงเรียนดำรงค์วิทยา  เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากความประมาทของบุคคลหรือข้อบกพร่องจากสภาพรถและอุปกรณ์  ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด

[Sassy_Social_Share]