การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ  รศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน และ ผศ.ดร.วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงศ์  เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่  11-12 กันยายน 2565 ณ เดอะทรี ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

 

[Sassy_Social_Share]