การแต่งตั้ง/ถอดถอน ผู้อํา นวยการ/รองผู้อํา นวยการ ครู/บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา