ขนาดตัวอักษร

กลุ่มงานอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

นางสุรีรัตน์ เสถียรภักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางปราณี ปิยะทัศน์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนุชิดา บำรุงวัฒน์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางมาลัย สุขนิยม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศิริโฉม เอี่ยมพันธ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายสุธา พงศ์พันธ์ุสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Top