ขนาดตัวอักษร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา

นายสุรวงศ์ ทรงกลด
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสุปาณี บุญเพ็ชร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางตรัยนภา จ่าพันดุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

Top