ขนาดตัวอักษร

กลุ่มนโยบาย ใหม่

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสุรีรัตน์ ขันธสนธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวทัศพร ตลับงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวภัทรา สุขนิคม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวาสนา ไกรสินธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวไทธัชชา ใจบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแแผนปฏิบัติการ

Top