ขนาดตัวอักษร

โครงสร้างการบริหารงานใหม่

โครงสร้างการบริหารงาน

นางสาวเต็มจิต จันทคา

ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสำเนา พงษ์อารีย์
รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นายสุรวงค์ ทรงกลด
ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มอำนวยการ

นางสุรีรัตน์
เสถียรภักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสมพร ไกรทัศน์
รักษาการ
ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางอัจฉราภรณ์
กนกอุดม

ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

นางอมร นาคธน
ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางจิตรา จินตนา
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางเบญจา แพรดำ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุปาณี บุญเพ็ชร์
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางสุรีรัตน์ ขันธสนธิ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ

นางปราณี
ปิยะทัศน์ศรี
นักวิชาการเงิน
และบัญชี

ชำนาญการพิเศษ

นางสาววลี ชุมพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤษยา
สุขสมบูรณ์

นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางสาวชญามัย  สุธัมรส
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางวัชรีย์ ยิ้มยวล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นายสราวุฒิ
 สุขบัณฑิตย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวทัศพร
ตลับงา

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นางสาวอนุชิดา บำรุงวัฒน์
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ

นางสมวงษ์
ญาณธูป

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวเพ็ญจันทร์
 รื่นเนตร

นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางสุพิชญา
เชิดชูพงษ์

นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางพนาวรรณ
มงคลมล

นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางตรัยนภา
จ่าพันดุง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวภัทรา
สุขนิคม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางมาลัย สุขนิยม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสำราญ
 ทับช้าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธัญกมล
จันทรมัสการ

นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางวาสนา ไกรสินธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวศิริโฉม เอี่ยมพันธ์
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ

นางศิริรัตน์ ภู่ระหงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวไทธัชชา
 ใจบาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแแผนปฏิบัติการ

นายสุธา
พงศ์พันธ์ุสุข

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

นางสาวศยามล
กองสุทธิผล

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ
 พูลทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการงานคุรุสภา

นางสาวฐิติรัชญา
 แก้วเสนา

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐสุดา พลชา
นิติกรปฏิบัติการ

นายศิวกร
เต๊ะขันหมาก

นิติกรปฏิบัติการ

นายเอนก เวชวงษ์
นิติกร

Top