ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ที่

ปี่งบประมาณ พ.ศ

จำนวนเรื่องร้องเรียน

เรื่องที่ดำเนิน

การแล้วเสร็จ

เรื่องที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

หมายเหตุ

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65 (คลิก)

Top