กิจกรรมเปิดบ้านอริยะโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 13 กันยายน 2565  นางสาวเต็มจิต  จันทคา ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านอริยะ ตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นหน่วยประสานและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอริยะ ให้กับโรงเรียนกองทุนการศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง โรงเรียนวัดจุฬามณี และโรงเรียนวัดทางหลวง ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

 

[Sassy_Social_Share]