ขนาดตัวอักษร

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสมพร ไกรทัศน์
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

วลี

นางสาววลี ชุมพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสมวงษ์ ญาณธูป
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสำราญ ทับช้าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางศิริรัตน์ ภู่ระหงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศยามล กองสุทธิผล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวฐิติรัชญา แก้วเสนา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวณัฐสุดา พลชา
นิติกรปฏิบัติการ

นายศิวกร เต๊ะขันหมาก
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ พูลทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการงานคุรุสภา

นายเอนก เวชวงษ์
นิติกร

Top