ขนาดตัวอักษร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

ภาพกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

Top