ขนาดตัวอักษร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2565

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน

การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Top