ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์
     ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง      ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
     ๒. พัฒนากำลังคน การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ      ๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ในการพัฒนา               ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
     ๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ      ๓. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น   ในศตวรรษที่ ๒๑
     ๔. สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา      ๔. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
     ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ      ๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม               หลักธรรมาภิบาล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑    พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

           ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และสอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท

 

 

     ๑. ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ร้อยละ ๑๐๐

 

 

 

 

     ๒. ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละ ๙๐

     ๓. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ,โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์

     ๑. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง น้อมนำศาสตร์พระราชา          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วินัย สุจริต   จิตอาสาและแนวทางพระราชดำริ
     ๒. ส่งเสริมการบูรณาการระบบการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

           ๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
     ๑. มีนวัตกรรมกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

อย่างน้อยประเภท
ละ ๑  รูปแบบ

 

     ๒. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

อย่างน้อย ๑  หลักสูตร

กลยุทธ์

     ๑. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศ
     ๒. ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
     ๓. พัฒนาสถานศึกษาให้ผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตามสภาพและบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องความต้องการแรงงาน

ของประเทศในปัจจุบันและอนาคต

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

          ๓. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

 

     ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการในแต่ละด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม   สติปัญญา) สมวัย

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๕

     ๒. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ      ๕๐ ขึ้นไป  เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๑

     ๓. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ใน  ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐

     ๔. สถานศึกษาได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูได้ตามความต้องการ

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๐

กลยุทธ์

     ๑. สร้างเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม           ในสังคมศตวรรษที่  ๒๑

     ๒. ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ ๒๑                     มีอัตลักษณ์ของชาวพระนครศรีอยุธยา
     ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ๔. ส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
     ๕. คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

          ๔. ผู้เรียนทุกคน   ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้า  ถึงและได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม      ๑. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในปีการศึกษา ๒๕๖๕

อย่างน้อย ๒ คน

     ๒. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน กองทุน กศ. ได้รับการแนะแนวในการเรียนต่อสายอาชีพ

อย่างน้อยร้อยละ ๘๐

     ๓. ร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับเป้าหมาย

ร้อยละ ๑๐๐

     ๔. ร้อยละของนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในโรงเรียนเอกชน ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น

ร้อยละ ๑๐๐

กลยุทธ์

     ๑. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุม     ทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย
      ๒. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนและกลุ่มเป้ามายเข้าถึงและได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพการมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
     ๓. ติดตามการใช้จ่ายการสนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ๔. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่ด้อยโอกาส

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

         ๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

     ๑. มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

อย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล

     ๒. ร้อยละของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ร้อยละ ๙๐

     ๓. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA   (Integrity & Transparency Assessment)

ไม่น้อยกว่า ๙๐ คะแนน

     ๔. ผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

กลยุทธ์

     ๑. ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อ           การใช้งาน
     ๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
     ๓. รณรงค์ปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
     ๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Sassy_Social_Share]